naši klienti

Táborový poriadok

Termín:

Miesto:

Radi by sme deťom v letnom detskom tábore zabezpečili neopakovateľné zážitky. Na to je však potrebná aj súčinnosť rodiča a dieťaťa, oboznámte prosím Vaše dieťa s Táborovým poriadkom.


Dieťa ako účastník detského tábora má nasledovné povinnosti:

 1. Dodržiavať pokyny inštruktorov, správať sa disciplinovane.
 2. Neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných.
 3. Nepoškodzovať zariadenie priestorov, v ktorých sa tábor, alebo časť programu koná
 4. Neprivlastňovať si majetok iného účastníka zájezdu bez jeho súhlasu
 5. Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a informovať inštruktora o svojom pohybe, žiadať od neho súhlas na odchod (napr. na WC, do lesa, bufetu, na preliezačky a pod.).
 6. Do bazéna vchádzať len po ohlase instruktora.
 7. Informovať inštruktora o úraze, nevoľnosti a akýchkoľvek zdravotných problémoch (bolesť brucha, hlavy a pod.).
 8. Počúvať iných účastníkov a rešpektovať ich názory.
 9. Udržiavať čistotu, poriadok a osobnú hygienu, odpadky hádzať len do smetných košov.
 10. Dávať si pozor na svoje veci, ak sa niečo stratí, včas to hlásiť instruktorovi.
 11. Nebrať si so sebou do denného tábora drahé predmety.

S táborovým poriadkom bolo dieťa  oboznámené  prostredníctom svojho zákonného zástupcu:

Meno: ………………………

 

V ………............. dňa ………………………